REGULAMIN KLUBU FITNESS & SQUASH COMPLEX

Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub Fitness ( dalej „Członek Klubu” ) prowadzony przez
F&S Complex Sp. C. Alicja i Arkadiusz Sanojca, ul. Rzemieślnicza 12, 67-200 Głogów, NIP: 6931048130 akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie:

 1. Z usług oferowanych w klubie mają prawo korzystać osoby w pełni sprawne lub posiadające orzeczenie lekarskie o możliwości samodzielnego wykonywania ćwiczeń fizycznych.

 2. Z usług oferowanych w Klubie mają prawo korzystać osoby, które posiadają aktywny karnet, wykupiły pojedyncze wejście lub korzystają z usług dostępnych w klubie za pomocą kart Benefitowych.

 3. Członkiem klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą opiekuna i rozmową z działem obsługi klienta ustawowego Członkiem klubu może zostać osoba, która nie ukończyła 18 lat.

 4. Każdy członek otrzymuje imienny karnet wstępu, który zobowiązany jest okazywać przy wejściu do klubu.

 5. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia karnetu wstępu Członek Klubu zobowiązany jest do wyrobienia duplikatu karty w recepcji klubu.

 6. Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży karnetu lub oferowanej usługi bez podania przyczyny.

 7. Klubowi przysługuje prawo do wypowiedzenia karnetu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu klubu przez Członka Klubu. W przypadku tym Członkowi Klubu nie przysługuje prawo do żądania zwrotu pieniędzy.

 8. Członkostwo w klubie zaczyna się z dniem uiszczenia opłaty za poszczególny rodzaj karnetu lub w dowolnym dniu wskazanym przez klienta.

 9. Korzystanie z klubu jest możliwe we wszystkie dni w godzinach otwarcia Klubu, w zależności od wykupionego karnetu.

 10. Członek klubu może dokonać jednej rezerwacji na zajęcia fitness w bloku porannym oraz jednej rezerwacji na zajęcia fitness w bloku popołudniowy,

 11. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania zasad czystości i ogólnie przyjętych norm poprawnego zachowania. Członek Klubu zobowiązany jest do stosowania się instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, dbania o poszanowanie mienia znajdującego się w Klubie, noszenia ubioru sportowego i zmiennego, krytego obuwia sportowego przeznaczonego do ćwiczeń, noszenia obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienki, pomieszczenia prysznicowe, sauna, używania w trakcie ćwiczeń na maszynach i matach ręczników, podporządkowaniu się zarządzeniom, poleceniom instruktorów i innych osób upoważnionych ze strony klubu.

 12. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu i zażywanie jakichkolwiek środków odurzających na terenie klubu jest zabronione.

 13. Zabronione jest korzystanie z usług Klubu przez Członków, będących pod wpływem środków odurzających

 14. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu.

 15. W celu skorzystania z zajęć grupowych należy dokonać rezerwacji miejsca. Rezerwacji miejsca można dokonać przez panel klienta  na stron internetowej www.fscomplex.pl oraz osobiście w recepcji klubu. Zajęcia grupowe odbywają się przy minimalnej liczbie osób -5. Przy mniejszej liczbie osób zajęcia mogą zostać odwołane.

 16. Klub może usunąć z grafiku zajęć poszczególne zajęcia grupowe lub zmienić termin ich prowadzenia.

 17. Na czas pobytu Członka Klubu w klubie zostaje mu udostępniona zamykana szafka odzieżowa. Przed wyjściem Członek Klubu ma obowiązek oddać kluczyk w recepcji klubu.

 18. Zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki Członek Klubu zobowiązany jest zgłosić w recepcji i uiścić opłatę w wysokości 20 zł.

 19. Rzeczy wartościowe Członek Klubu może zdeponować w Recepcji klubu. Klub nie odpowiada za rzeczy niezdeponowane.

 20. Klub ma prawo do zamknięcia Klubu w dni świąteczne, ustawowo wolne.

 21. Klub ma prawo do czasowego nieświadczenia usług oraz zamknięcia obiektu w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań.

 22. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała, rozstrój, pogorszenie stanu zdrowia i inne wypadki, zaistniałe u Członka Klubu podczas korzystania przez niego z usług dostępnych w Klubie nie powstałych z winy Klubu.

 23. Klub ma prawo do robienia zdjęć/nagrywania wydarzeń organizowanych przez klub a następnie udostępnianie ich w celach marketingowych w internecie oraz środkach przekazu reklamy.

 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

 25. W klubie Fitness & Squash Complex w Głogowie istnieje możliwość opłacenia karnetu ONLINE - przez jednorazowe płatności obsługiwane za pomocą serwisu PRZELEWY24.

  PŁATNOŚCI:

 26. Klient ma możliwość dokonywania płatności za karnety oraz usługi: 
  - za pomocą gotówki oraz kart płatniczych w recepcji klubu 
  - przez internet - za pomocą serwisu PRZELEWY24

  REKLAMACJE:

 27. Członek Klubu może składać reklamację w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia usług przez    Fitness & Squash Complex listownie na adres Głogów, ul. Rzemieślnicza 12, pisemnie w recepcji klubu lub poprzez wiadomość email na adres: fscomplexrecepcja@gmail.com. W celu zgłoszenia reklamacji Członek Klubu powinien wskazać swoje imię i nazwisko, adres email, numer karty, a także zwięźle przedstawić stan sprawy. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych.

 ____________________________

      KONTAKT DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA:
Fitness & Squash Complex 
Ul. Rzemieslnicza 12
67-200 Głogów
Tel. 883079079
adres email: fscomplexrecepcja@gmail.com

Poniedziałek - Piątek : 07:00 - 22:00 
Sobota : 09:00 - 21:00
Niedziela: 10:00 - 17:00
 

    

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATOŚCI

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest

Fitness & Squash COMPLEX

ul. Rzemieślnicza 12

67-200 Głogów 

 

2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się:

Bezpośrednio z Administratorem: 

Numer telefonu: +48 883 079 079


3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienie prawidłowej realizacji zawartej między nami umowy, przez co należy rozumieć:
A) 
CEL PRZETWARZANIA: Jako twój kontrahent jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji umowy

PODSTAWA PRAWNA: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
B)
CEL PRZETWARZANIA: Jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani prowadzić spełniać obowiązki podatkowe, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t.j.)

C) 

CEL PRZETWARZANIA: Dzięki uzyskanej zgodzie, jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, rejestracji w naszym systemie członkowskim (karnet klubowy) oraz publikacji twojego wizerunku na naszej stronie internetowej

PODSTAWA PRAWNA: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO


4. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, z który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?

Nie profilujemy osób korzystających z naszych serwisów czy usług.

 

5. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Z uwagi na fakt, iż prowadzimy działalność gospodarczą musimy spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całego przedsiębiorstwa.
W związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane do:

 • organów publicznych w celu realizacji nałożonych obowiązków prawnych w przypadku faktur lub innych dokumentów rozliczeniowych zawierających twoje dane osobowe

 • podmiotów świadczących usługi prawne, księgowe oraz doradcze w celu dochodzenia należnych roszczeń oraz realizacji obsługi księgowej.

 • podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi portalu www.fscomplex.pl w przypadku gdy zakładają Państwo u nas karnet klubowy

 • podmiotów obsługujących system ligi squash www.bo5.pl w przypadku gdy rejestrują się Państwo do systemu ligi Squash

 • podmiotów obsługujących płatności internetowe - serwisowi PRZELEWY24 z siedzibą w Warszawie.

6. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
7. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże konieczne w celu należytego wykonania umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożliwością zawarcia umowy między nami.

8. Jakie są Twoje prawa?

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.